Vzájomnou komunikáciou a odbornou prípravou dokumentácie tvoríme spoločne základ budúcej dlhodobej kvality zeleného diela.

Spoločnosť  EUROGREEN – SLOVENSKO vám vypracuje projektovú dokumentáciu na výstavbu, rekonštrukciu futbalového ihriska, vyhrievania trávnika, alebo automatického závlahového systému. Zrealizujeme základné zisťovacie konanie a navrhneme najvhodnejší spôsob výstavby. Zmapujeme lokálne možnosti využitia vhodných materiálov, vrátane zistenia ich dostupnosti. Pripravíme plán organizácie výstavby, jej harmonogram a koordinačný plán. Navrhneme a dodáme všetky potrebné prvky na vybavenie športoviska.

V prípade záujmu o vypracovanie projektu na výstavbu nového alebo rekonštrukciu existujúceho futbalového ihriska volajte na t. č. 0905 432 428 – Ing. Roman Šmajstrla

Stavby pripravujeme a následne realizujeme podľa normy DIN 18 035, t. j. normou pre intenzívne zaťažované športových trávnikov.

Spojením našich dlhoročných  skúseností, zabudovaním kvalitných produktov, využitím profesionálnych technológií EUROGREEN tvoríme dlhodobo funkčné a spoľahlivé ihriská, a tým pomáhame k dosiahnutiu lepších výkonov, k pritiahnutiu spokojných fanúšikov.

Výstavbou naša spolupráca nekončí, pravidelne sledujeme zhotovené dielo. Pravidelne vypracovávame  plán výživy trávnika na mieru, metodicky riadime zodpovedných pracovníkov údržby futbalového ihriska.

Projektovú dokumentácia obsahuje:

 • technickú správu so základnými údajmi o ihrisku, lokalite a požiadavkami objednávateľa na prieskumné práce,
 • výsledky prieskumných prác,
 • súpis stavebných prác a materiálov na výstavbu ihriska,
 • výkresovú časť vrátane pozdĺžnych a priečnych rezov ihriska.
 • rozpočtovú časť – súpis prác a materiálov, podrobný výkaz výmer celej investície a ich ocenenie podľa platných cenníkov alebo zmluvných cien.

V rámci týchto úkonov je potrebné:

 • monitoring zrážok v danej lokalite,
 • zistiť stav hladiny podzemnej vody a odtokových pomerov
 • stanoviť do hĺbky 1 metra pôdneho profilu zrnitosť a rozbor pôdy,
 • stanoviť priepustnosť pôdy na ploche ihriska,
 • pokiaľ nebude odnesená ornica z povrchu plánovaného ihriska je potrebné urobiť jej chemický rozbor na reakciu pôdy a jej obsah prvkov fosforu, draslíka a vápnika,
 • vyhodnotiť kvalitu závlahovej vody.

Faktory ovplyvňujúce umiestnenie futbalového trávnatého ihriska
Umiestnenie futbalového trávnatého ihriska podstatne ovplyvňuje jeho kvalitu. Nevhodné situovanie, ako aj zlá orientácia vzhľadom na svetové strany a na prevládajúce smery vetrov môžu značne znížiť jeho hodnotu. Výberu staveniska pre takéto zariadenie má predchádzať nielen dôkladný geologický prieskum, zváženie klimatických podmienok, ale aj zohľadnenie hygienicko-zdravotných, ekonomických či prevádzkovo-technických hľadísk.

Orientácia ihriska
Zohľadňujúc toto hľadisko je potrebné ihrisko umiestniť v zdravotne nezávadnom prostredí prípadne na netienenom vzdušnom mieste. Toto však musí byť orientované tak, aby hráči na ihrisku neboli oslňovaní.

Geologické pomery
Je optimálne, ak ihrisko vybudujeme na rovnomerne únosnom podloží, ktoré je priepustné alebo polopriepustné. Pri nepriepustnom podloží je nutné vykonať na ploche ihriska drenáž

Hygienické a zdravotné hľadiská
Pri voľbe lokalizácie ihriska sa vyhýbame miestam, ktoré sú:

 • umiestnené na záveternej strane takých objektov z ktorých sa šíria exhaláty a zápach
 • umiestnené na miestach s exponovanými vetrami,
 • snažíme sa ihrisko orientovať tak, aby prevládajúce smery vetra boli kolmé na pozdĺžnu os ihriska
 • umiestnené v blízkosti nadmerného hluku (ihriská sa nemajú budovať v blízkosti železníc, hlučných priemyselných závodov, pri diaľniciach a pod).

Z technického hľadiska je dôležité, aby počas výstavby mali stavebné stroje ľahký prístup na stavenisko. Je vhodné vyriešiť aj napojenie vnútornej komunikácie na verejnú komunikačnú sieť, vybudovať parkoviská s dostatočnou kapacitou.

 „Green Goal“
Organizácia FIFA sa  začala podieľať na riešení trvalo udržateľného životného prostredia pomocou programu Green Goal ™. Cieľom je prispieť do budúcnosti k vytvoreniu neutrálneho klimatického prostredia, a tým následné  predchádzanie vzniku skleníkových plynov.

Hlavnými cieľmi  Green Goal ™ programu sú:  zníženie spotreby pitnej vody, vyhýbanie sa alebo prípadne obmedzovanie vzniku odpadov, vytvorenie účinnejších energetických systémov a zvýšenie využívania možne verejnej dopravy počas FIFA zápasov a podujatí. Organizácia očakáva od svojich partnerov plné rešpektovanie a prijatie tohto programu.