Reklamačné podmienky
EUROGREEN – SLOVENSKO, s.r.o.

Článok I – Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary a služby ponúkané a poskytované spoločnosťou EUROGREEN SLOVENSKO, s.r.o., so sídlom: Pri Sýpke 56, 951 17 Cabaj – Čápor, s prevádzkou: Široká ulica č. 3, 949 05 Nitra Krškany, IČO: 36 550 141, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13568/N
 2. Tento reklamačný poriadok je záväzný pre Predávajúceho aj Kupujúceho.
 3. Týmto reklamačným poriadkom Predávajúci informuje Kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.
 4. Tento reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste na prevádzke Predávajúceho a je zverejnený na jeho internetovej stránke.
 5. Momentom zaplatenia ceny za objednaný tovar alebo službu Kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený s týmto reklamačným poriadkom.

Článok II – Výklad pojmov

 1. Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť EUROGREEN SLOVENSKO, s.r.o., so sídlom: Pri Sýpke 56, 951 17 Cabaj – Čápor, s prevádzkou: Široká ulica č. 3, 949 05 Nitra Krškany, IČO: 36 550 141, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13568/N (ďalej len „Predávajúci“).
 2. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si zakúpila tovar od Predávajúceho alebo uzavrela s Predávajúcim zmluvu o predaji, poskytnutí služby a ktorá má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Kupujúci“).
 3. Službou sa rozumejú služby ponúkané Predávajúcim, a to: projektová a inžinierska činnosť v oblasti trávnikov, výstavba, rekonštrukcia futbalového ihriska a iného športoviska, renovácia, regenerácia trávnika futbalového ihriska, tiež trávnikov iných športovísk, parkov a verejných priestorov a ďalších súvisiacich služieb podľa predmetov podnikania Predávajúceho zapísaných v obchodnom registri.
 4. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady na predanom tovare, poskytnutej službe.
 5. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania, a to jednou z nasledovných možností:
  • odstránením vady na predanom tovare alebo realizovanej službe,
  • výmenou predmetného tovaru alebo realizáciou náhradnej služby
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny predmetného tovaru alebo realizovanej služby,
  • vrátením účtovanej ceny za predmetný tovar alebo realizovanú službu,
  • odôvodnené zamietnutie reklamácie.

Článok III – Zodpovednosť za vady

 1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar alebo služby ponúkané Kupujúcemu budú spĺňať požiadavky na kvalitu tovaru a služby v súlade s ich parametrami, charakterom a uzavretou zmluvou.
 2. Podľa ustanovenia § 619 Občianskeho zákonníka, Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmetný tovar alebo služba po prevzatí Kupujúcim počas záručnej doby.
 3. Predávajúci poskytne Kupujúcemu záruku na tovar alebo službu písomnou formou. Ak to povaha veci umožňuje, postačí, ak Predávajúci namiesto záručného listu vydá Kupujúcemu doklad o kúpe.

Článok IV – Uplatnenie reklamácie

 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu:
  • na kvalitu a funkčnosť tovaru alebo poskytovanej služby,
  • na správnosť ceny vyúčtovanej za tovar alebo poskytovanú službu, ak má dôvodnú pochybnosť, že cena nebola vystavená v súlade s cenníkom tovarov zverejneným Predávajúcim alebo so zmluvou na poskytnutie služby Predávajúcim.
 2. Reklamáciu na tovar musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako zistil vadu tovaru alebo poskytovanej služby, nesprávnosť vyúčtovanej sumy.
 3. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ale nielen podľa § 619 až § 625 Občianskeho zákonníka, a to po záručnú dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo po záručnú dobu uvedenú v príslušnom záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako záručná doba stanovená príslušnými právnymi predpismi. Všeobecná záručná doba na tovar dodávaný Predávajúcim je podľa ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 4. Záručné doby začínajú plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky tretia osoba, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
 5. Do záručnej doby sa nepočíta doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru za nový tovar, začne plynúť nová záručná doba dňom prevzatia nového tovaru.
 6. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 7. Reklamáciu na službu musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako zistil vadu poskytovanej služby, nesprávnosť vyúčtovanej sumy. najneskôr však do 30 dní, inak právo na reklamáciu zaniká.
 8. Reklamáciu podľa bodu 1 tohto článku môže Kupujúci uplatniť:
  • písomne na adrese Predávajúceho,
  • e-mailom adresovanom na obchodné oddelenie Predávajúceho,
  • osobne na adrese prevádzky Predávajúceho.
 9. Pri uplatnení reklamácie Kupujúci vyplní Reklamačný protokol zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho. V reklamačnom protokole Kupujúci uvedie svoje požadované identifikačné a kontaktné údaje, presne označí a popíše vady tovaru alebo služby, spôsob, akým sa vada prejavuje a vymedzenie, kedy podľa Kupujúceho došlo k obmedzeniu kvality poskytnutej služby. V Reklamačnom protokole Kupujúci ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou), prípadne ďalšie potrebné údaje.
 10. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Kupujúcim v ním uplatnenej reklamácii a za nemožnosť doručenia písomností na Kupujúcim uvedenú kontaktnú adresu.
 11. Reklamačný protokol Kupujúci zašle Predávajúcemu poštou na adresu jeho sídla alebo prevádzky, prípadne e-mailom na jeho e-mailovú adresu, alebo reklamáciu uplatní osobne v sídle, resp. prevádzke Predávajúceho. Konkrétne kontaktné údaje Predávajúceho sú uverejnené na jeho webovej stránke.
 12. Uplatnenie reklamácie na správnosť ceny vyúčtovanej za tovar alebo poskytovanú službu nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t. j. nezbavuje Kupujúceho povinnosti zaplatiť v lehote splatnosti.
 13. Predávajúci si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu tovaru alebo služby z dôvodu ich:
  • mechanického poškodenia spôsobeného kupujúcim,
  • nesprávnym zaobchádzaním, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  • používaním v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojimi vplyvmi prostrediu podľa návodu,
  • zanedbaním starostlivosti,
  • poškodením nadmerným zaťažovaním,
  • používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
  • vedomého alebo nevedomého umožnenia iným tretím osobám neodborne, nedbanlivo manipulovať a zasahovať do funkčnosti alebo prevádzky poskytnutej služby.
 14. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, kedy Predávajúci uplatnil reklamáciu u Predávajúceho, t. j. deň, keď písomná reklamácia je doručená Predávajúcemu v súlade s bodom 8 tohto článku. V prípade, ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje v reklamačnom protokole, reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak Kupujúci ani na výzvu Predávajúceho nedoplní chýbajúce údaje, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

Článok V – Vybavenie reklamácie

 1. Pri osobnom uplatnení reklamácie vydá Predávajúci Kupujúcemu Potvrdenie o prijatí reklamácie.
 2. Pri uplatnení reklamácie poštou alebo prostredníctvom e-mailu doručí Predávajúci Kupujúcemu Potvrdenie o prijatí reklamácie na ním uvedenú kontaktnú adresu, prípadne e-mailovú adresu; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí byť toto doručené bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 3. Predávajúci prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je  reklamácia vybavená ihneď, v odôvodnených prípadoch ju možno vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
 4. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu tovaru, služby za iné.
 5. O vybavení reklamácie vydá Predávajúci Kupujúcemu vyplnený Reklamačný protokol v časti „Spôsob vybavenia reklamácie“ najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním takto vyplneného Reklamačného protokolu v uvedenej časti Predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva.
 6. Na odovzdanie Reklamačného protokolu podľa bodu 5 možno využiť vyššie uvedené formy (po vzájomnej dohode predávajúceho s Kupujúcim).
 7. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

Článok VI – Spôsoby vybavenia reklamácie

 1. Ak sa na predanom tovare alebo poskytovanej službe vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci.
 2. Kupujúci má právo vrátenie tovaru, odstúpenie od uzavretej zmluvy:
  • ak tovar alebo služba vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohli riadne využívať ako tovar alebo služba bez vady,
  • ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady tovar alebo službu riadne využívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady je považovaný stav, kedy sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach,
  • ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre väčší počet vád tovar alebo službu riadne využívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu tovaru alebo služby,
  • Predávajúci nevybaví reklamáciu stanovenej lehote (v tomto prípade sa to považuje, za neodstrániteľnú vadu).
 3. V prípadoch uvedených v bode 2 tohto článku sa môže Predávajúci s Kupujúcim dohodnúť o vybavení reklamácie výmenou reklamovaného tovaru alebo služby za iné.
 4. Ak sa na tovare alebo službe objavia iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny služby.
 5. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania tovaru alebo služby. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje konateľ Predávajúceho.
 6. Predávajúci vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:
  • odstránením vady na predanom tovare alebo realizovanej službe,
  • výmenou predmetného tovaru alebo realizáciou náhradnej služby
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny predmetného tovaru alebo realizovanej služby,
  • vrátením účtovanej ceny za predmetný tovar alebo realizovanú službu,
  • odôvodnené zamietnutie reklamácie.
 7. V prípade uznania reklamácie týkajúcej sa správnosti vyúčtovanej sumy, Predávajúci zúčtuje – vráti oprávnene reklamovanú cenu za tovar alebo službu v najbližšom zúčtovacom období, prípadne obdobiach až do vrátenia celej oprávnene reklamovanej ceny.

Článok VII – Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. januára 2020.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia – Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadené miestne príslušné Inšpektoráty.

REKLAMAČNÝ PROTOKOL na stianutie.