Všetky spoločnosti, ktoré chcú obchodovať so štátom v objeme vyššom ako 100-tisíc eur, alebo v prípade opakovaného plnenia 250-tisíc eur, musia byť zapísané v
Registri partnerov verejného sektora vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR. Spoločnosť EUROGREEN SLOVENSKO s.r.o. patrí medzi partnerov verejného sektora a je zapísaná v uvedenom registri: 

Za účelom preukázania overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora bol vypracovaný Verifikačný dokument podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verifikačný dokument je k nahliadnutiu: