Pre nákup tovaru v internetovom obchode
EUROGREEN – SLOVENSKO, s.r.o.

so sídlom (kontaktnou adresou): Pri Sýpke 56, 951 17 Cabaj – Čápor
s prevádzkou na adrese: Široká ulica č. 3, 949 01 Nitra Krškany
IČO: 36 550 141
– DIČ:
2020154455
– IČ DPH: SK2020154455
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 13568/N
tel.: +421 905 432 428

vydáva s účinnosťou od 01. 01. 2019 tieto Obchodné podmienky:

Objednávka a kúpna zmluva

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode (ďalej len „e-shop“) spoločnosti EUROGREEN SLOVENSKO s.r.o. (ďalej len „predávajúci“), ktorá je zároveň jeho prevádzkovateľom. Vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (ďalej len „kupujúci“).
 2. Pred odoslaním elektronickej objednávky (ďalej len „objednávka“) by sa mal kupujúci vo vlastnom záujme oboznámiť s týmito Obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a súhlasí s nimi v celom rozsahu.
 3. Potvrdením prijatej objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva záväzná pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.
 4. Kúpna zmluva zaväzuje kupujúceho zaplatiť za tovar kúpnu cenu uvedenú v objednávke.
 5. Prijatím objednávky sa rozumie zaslanie potvrdenia, ktoré je zasielané kupujúcemu automaticky e-mailom.
 6. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov uvedených v príslušnom formulári, ktorý sa automaticky zobrazí na internetovej stránke v súvislosti s kúpou konkrétnych tovarov podľa výberu kupujúceho.
 7. Za podstatné údaje sa považujú: obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob, termín a miesto doručenia tovaru.
 8. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím od predávajúceho alebo prepravcu po zaplatení celej kúpnej ceny vrátane dane z pridanej hodnoty.
 9. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť len v slovenskom jazyku.
 10. Kúpne zmluvy sú po svojom uzavretí predajcom archivované v elektronickej forme a sú prístupné len predávajúcemu.

Upozornenie: obrázky tovarov na web-stránkach spoločnosti sú ilustratívne.

Storno objednávky  

 1. Kupujúci má právo na stornovanie objednávky kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením, a to bez udania dôvodu. Výnimkou je len prípad, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť týmto konaním predávajúcemu vzniknutú škodu, ktorá vznikla v súvislosti s vynaložením preukázateľných nákladov na zabezpečenie, zaobstaranie zákazníkom objednaného tovaru.
 2. Predávajúci má právo pred záväzným potvrdením objednávky na jej stornovanie, a to v prípadoch, kedy sa už tovar nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. Ak táto situácia nastane, predávajúci obratom kontaktuje kupujúceho z dôvodu dohody ďalšieho postupu. V prípade zaplatenia časti alebo celej kúpnej ceny kupujúcim, bude mu príslušná finančná hodnota prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Podľa §12 zákona č. 108/2000 Z.z. môže kupujúci do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu.
 2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu e-mailom do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Akceptovanie odstúpenia od kúpnej zmluvy oznámi predávajúci kupujúcemu e-mailom do 24 hodín od obdržania oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim.
 4. Do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru odošle kupujúci tento tovar na vlastné náklady na adresu predávajúceho: nepoužitý, bez poškodenia a funkčných závad, kompletný, vrátane príslušenstva, v pôvodnom balení, spolu s návodom, záručným listom a kópiou daňového dokladu – faktúrou. Pred odoslaním vráteného tovaru by mal kupujúci tento tovar poistiť pre prípad jeho poškodenia alebo straty počas prepravy.
 5. Po splnení vyššie uvedených podmienok bude zaplatená cena tovaru prevedená kupujúcemu späť na jeho účet alebo adresu najneskôr do 7 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru predávajúcim.

Dodacie a platobné podmienky

 1. Dodávka tovaru je podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovaná v rozsahu 1 – 5 pracovných dní od potvrdenia prijatej objednávky. V mimoriadnych prípadoch, môže byť dodacia lehota dlhšia. V takomto prípade bude kupujúci bezodkladne informovaný prostredníctvom e-mailu alebo sms správy. Ak sa obidve strany nedohodnú inak, dodacia lehota môže byť predĺžená najviac na obdobie 30 dní.
 2. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania zakúpeného tovaru:
  • osobným prevzatím v predajni predávajúceho, pričom ak si kupujúci objednaný tovar neprevezme do šiestich dní od vyzvania predávajúcim (prostredníctvom e-mailu alebo sms správy), považuje sa objednávka tovaru za zrušenú,
  • prepravnou spoločnosťou (kuriérom), vrátane príslušných dokumentov (predajného dokladu, záručného listu, návodu na použitie, atď.). Miestom doručenia tovaru je adresa na uvedená kupujúcim v objednávke.
 3. Za prepravu a doručenie tovaru zodpovedná prepravná, kuriérska spoločnosť ReMax Courier Service.
 4. Z dôvodu, že predávajúci nezodpovedá za doručenie a prepravu tovaru, mal by kupujúci pri jeho doručení pred kuriérom dôkladne skontrolovať jeho vonkajší obal. V prípade jeho poškodenia nemusí tovar prevziať, pričom musí kuriér spísať reklamačný protokol o poškodení tovaru (zásielky). Takýto tovar sa následne dostane do sídla predávajúceho, kde bude škodová udalosť vyriešená. V prípade, že tovar v poškodenom obale kupujúci prevezme bez spísania reklamačného protokolu a tovar bude poškodený, predávajúci úhradu za neho nevráti. V prípade, že je kupujúcemu zaslaný nesprávny (neobjednaný) tovar, oznámi to kupujúci e-mailom predávajúcemu, ktorý nápravu vykoná na vlastné náklady, pričom o jej spôsobe kupujúceho vopred informuje.
 5. V prípade, že miestom doručenia tovaru je adresa, kde predávajúci vykonáva inú dodávateľskú činnosť, môže predávajúci zvoliť spôsob dodania tovaru formou vlastnej dopravy. O takejto alternatíve bude kupujúci vopred informovaný, pričom platia zásady uvedené vo vyššie uvedených bodoch.
 6. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov platenia za tovar a jeho dodávku:
  • bankovým prevodom, pričom potrebné údaje k realizácii platby bankovým prevodom dostáva kupujúci formou e-mailu. Dodávka objednaného tovaru sa zrealizuje po pripísaní príslušnej platby, ktorú má kupujúci uhradiť, na účet predávajúceho. Ak príslušná platba nie je do desiatich dní pripísaná na účet predávajúceho, od odoslania e-mailu, považuje sa objednávka za zrušenú,
  •  online – prostredníctvom platobnej brány — platobnou kartou,
  • v hotovosti alebo platobnou kartou pri doručení tovaru prostredníctvom kuriéra,
  • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom prevzatí kupovaného tovaru v predajni predávajúceho.
 7. Všetky informácie súvisiace s realizáciou kúpno-predajného procesu sú kupujúcemu automaticky generované a zasielané prostredníctvom e-mailu.
 8. Náklady na dopravu tovaru sú rozlíšené podľa jeho hmotnosti a zverejnené na internetových stránkach predávajúceho.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Ak nie je kupujúci spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho požiadavky, reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo od neho požadovať písomne, e-mailom nápravu. Ak predávajúci reaguje zamietavo alebo neodpovie do 30 dní, je kupujúci oprávnený podať návrh na začatie tzv. alternatívneho riešenia sporu subjektu podľa zákona 391/2015 Z.z. Návrh podáva spôsobom určeným podľa §12 uvedeného zákona.
 2. Subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, na web-stránkach ktorého je dostupný ich zoznam. Tento môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 Euro s DPH.
 3. Predávajúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy na „Riešenie spotrebiteľskej sťažnosti“ na web-stránkach Európskej komisie, tiež s praktickými informáciami na nej uverejnenými.
 4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorej nákup tovaru nesúvisel s jeho podnikateľskou činnosťou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku a netýka sa sporov, ktorých hodnota neprevyšuje sumu 20 Euro.

Ochrana osobných údajov

V súvislosti s uzatvorením a plnením kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcimi, v súvislosti s návštevou a prezeraním web-stránok predávajúceho ich návštevníkmi, predávajúci spracováva ich osobné údaje, a to na účely, v rozsahu a spôsobom popísaným v Ochrane osobný údajov a Informáciách o cookies, ktoré sú dostupné na www.eurogreensk.sk.

Heureka

Spokojnosť s nákupom je zisťovaná prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je e-shop zapojený. Tie sú zákazníkom zasielané po každom nákupe, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnu zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sú vykonané na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti zákazníka s nákupom. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýz trhového postavenia spol. EUROGREEN SLOVENSKO je využívaný sprostredkovateľ spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk. Tomu je možné na tieto účely odovzdávať informácie o kúpenom tovare a e-mailovú adresu kupujúceho. Osobné údaje kupujúceho nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. To môže byť riešené zrušením výberu v checkboxe s textom: “Nesúhlasím so zaslaním dotazníku spokojnosti v rámci programu Overené zákazníkmi, ktorý pomáha zlepšovať vaše služby.“ V prípade takejto námietky nebude dotazník príslušnému kupujúcemu ďalej zasielaný.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad a v celom rozsahu akceptuje všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok v znení zverejnenom na internetových stránkach predávajúceho v momente odoslania elektronickej objednávky predávajúcemu ako aj platnú cenu objednaného tovaru, vrátane DPH a prepravného, v momente odoslania elektronickej objednávky predávajúcemu.
 2. Predávajúci je viazaný svojou ponukou vrátane ceny tovarov po dobu platnosti jej zverejnenia. Všetky ponuky a akciové ceny platia do vypredania zásob tovarov, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené niečo iné.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku kupujúceho alebo jej časť (odstúpiť od kúpnej zmluvy) v prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá znemožňuje dodanie tovaru predávajúcim v lehote stanovenej v týchto obchodných podmienkach alebo za cenu platnú v dobe odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Nasledovný postup je popísaný v časti „Storno objednávky / 2“ týchto obchodných podmienok.
 4. Predávajúci si neúčtuje žiadny poplatok za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku.
 5. Činnosť predávajúceho podlieha kontrole nasledujúceho orgánu dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj.
 6. Tieto obchodné podmienky predávajúceho sú účinné od 01. 01. 2019 a nahradzujú obchodné podmienky predchádzajúce.