Zásady spracovania osobných údajov kupujúceho a návštevníkov webových stránok www.eurogreensk.sk, v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z.

v plnom znení na stiahnutie

Spracovanie osobných údajov kupujúceho popísané v tomto odseku je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, ktorú kupujúci s predávajúcim uzatvára a pre plnenie zákonných povinností, ktoré predávajúcemu ukladajú platné právne predpisy.

Spracovávané osobné údaje kupujúceho

 • identifikačné a kontaktné údaje, poskytnuté pri objednávke, teda meno, priezvisko, kontaktnú a doručovaciu poštovnú adresu, telefonické kontakty, e-mailové kontakty, a v prípade, podnikajúcej fyzickej osoby, tiež obchodný názov, adresa miesta podnikania alebo sídla, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo,
 • informácie o objednávke v e-shope (najmä číslo objednávky, dátum nákupu, typ a množstvo objednaného tovaru, kúpna cena objednaného tovaru, spôsob doručenia a platby, stav objednávky),
 • informácie vytvorené v dôsledku uzavretia príslušnej zmluvy (najmä číslo zákazníka, dátum a číslo vystaveného účtovného a daňového dokladu, typ a množstvo zakúpeného tovaru, kúpna cena zakúpeného tovaru, dátum a spôsob zaplatenia ceny za tovar, dátum a spôsob doručenia tovaru, dĺžka poskytovanej záruky na tovar),
 • informácie o vzájomnej komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim alebo inom kontakte súvisiacom s uzatvorením a plnením zmluvy (najmä použitý komunikačný kanál, dátum a obsah komunikácie), informácie súvisiace s prípadným odstúpením od (najmä dátum odstúpenia, spôsob vysporiadania už zrealizovaného nákupu),
 • informácie súvisiace s uplatnenou reklamáciou zakúpeného tovaru (najmä dátum uplatnenia reklamácie, čísla a údaje reklamačných dokumentov, popis reklamovanej vady, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie, spôsob vybavenia reklamácie, dátum vybavenia reklamácie).
 • informácie pre marketingové účely vytvorené predávajúcim (najmä informácie o nákupoch kupujúceho a jeho zaradenie do jednotlivých zákazníckych skupín).

Faktúry alebo iné daňové doklady vystavené predávajúcim, ktoré okrem iného obsahujú vyššie uvedené osobné údaje predávajúceho, sú podľa platných právnych predpisov archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. V ostatných prípadoch 5 rokov odo dňa jeho posledného nákupu tovaru. Potom sú osobné údaje vymazané či anonymizované. Základné časy spracovania osobných údajov sú uvedené zvlášť pre každý z vyššie uvedených účelov spracovania.

Zasielanie reklamných oznámení v rámci oprávnených záujmov

Podľa platných právnych predpisov platí, že pokiaľ kupujúci zakúpi určitý tovar alebo od predávajúceho, môže tento na základe svojho oprávneného záujmu aj bez súhlasu kupujúceho posielať na jeho kontaktnú poštovú adresu, e-mailovú adresu alebo na telefónne číslo, tlačené reklamné materiály, marketingové e-maily a reklamné SMS týkajúce obchodnej činnosti predávajúceho.

Ďalšie posielanie marketingových e-mailov môže kupujúci odmietnuť kliknutím na príslušný link obsiahnutý v každom zaslanom marketingovom e-maile.

Práva dotknutej osoby

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že akékoľvek osobné údaje, ktoré má predávajúci o nej, sú nesprávne alebo neúplné, tak nás môže požiadať o sprístupnenie týchto informácií, opravu alebo o ich vymazanie.

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom či sa o nej spracúvajú osobné údaje.

Ak predajca takéto osobné údaje spracúva, tak dotknutá osoba má:

 • právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy jej osobné údaje predávajúci spracúva na základe jej súhlasu, má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môže odvolať elektronicky, na vyššie uvedenej adrese písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle predávajúceho. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré predávajúci na jeho základe o nej spracúval,
 • právo na prístup – má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej predávajúci má k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako jej osobné údaje používa. Vo väčšine prípadov jej budú jej osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiada elektronickými prostriedkami, budú jej poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné,
 • právo na opravu – ak si myslí, že údaje, ktorými predávajúci disponuje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, môže požiadať, aby boli tieto informácie upravené, aktualizované alebo doplnené,
 • právo na výmaz (na zabudnutie) – má právo požiadať predávajúceho o vymazanie jej osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré predávajúci o nej získal, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Jej právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžu existovať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebude možné žiadosti vyhovieť,
 • právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností je oprávnená predávajúceho požiadať, aby prestal používať jej osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslí, že osobné údaje, ktoré predávajúci o nej má, môžu byť nepresné alebo keď si myslí, že už jej osobné údaje nepotrebuje využívať,
 • právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností má právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré poskytla, na inú tretiu stranu podľa jej výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré predávajúci od nej získal na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej jej jednou zo zmluvných strán,
 • právo namietať – má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch predávajúceho. V prípade, ak predávajúci nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a ona podá námietku, nebude jej osobné údaje ďalej spracúvať.

Aby predávajúci bol schopný odpovedať na žiadosti o prístup k osobným údajom, tak dotknutá osoba musí poskytnúť predávajúcemu dostatočné informácie na overenie svojej totožnosti (aby sa zabezpečilo, že osoba, ktorá požaduje informácie, je dotknutou osobou alebo jej právnym zástupcom).

Predávajúci musí poskytnúť odpoveď dotknutým osobám, ktoré žiadajú o prístup k ich osobným údajom do 30 kalendárnych dní od prijatia žiadosti.
Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada v časovom období šiestich mesiacov, môže predávajúci účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Heureka

Spokojnosť s nákupom je zisťovaná prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je e-shop zapojený. Tie sú zákazníkom zasielané po každom nákupe, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnu zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sú vykonané na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti zákazníka s nákupom. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýz trhového postavenia spol. EUROGREEN SLOVENSKO je využívaný sprostredkovateľ spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk. Tomu je možné na tieto účely odovzdávať informácie o kúpenom tovare a e-mailovú adresu kupujúceho. Osobné údaje kupujúceho nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. To môže byť riešené zrušením výberu v checkboxe s textom: “Nesúhlasím so zaslaním dotazníku spokojnosti v rámci programu Overené zákazníkmi, ktorý pomáha zlepšovať vaše služby.“ V prípade takejto námietky nebude dotazník príslušnému kupujúcemu ďalej zasielaný.

Spoločné ustanovenie na uplatňovanie práv subjektu údajov

Práva súvisiace so spracovaním osobných údajov možno písomne uplatniť na adrese: EUROGREEN – SLOVENSKO, s.r.o., Pri Sýpke 56, 951 17 Cabaj – Čápor.

Ak by nastali pochybnosti o tom, či žiadosť bola podaná oprávnenou osobou, môže byť subjekt vyzvaný na poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných na overenie jeho totožnosti. Na žiadosti bude reakcia bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do jedného mesiaca od jej doručenia.