Preambula

Spoločnosť EUROGREEN -SLOVENSKO s.r.o.  pomáha svojou činnosťou tvoriť svet okolo nás krajším. Prostredníctvom našej  obchodnej činnosti záhradkárskych potrieb a techniky vytvárame krajšie  prostredie záhrad, okolia budov, miest a obcí. Prostredníctvom našich realizačných činností vytvárame funkčné zelené športoviská, ihriská a nádherné parky.

Pracujeme  neustále s prírodou, formujeme jej tvar, tvoríme účelovú funkčnosť diela. Do našej práce vkladáme dušu a skúsenosti vždy s dôrazom na kvalitu diela a s dôrazom na životné prostredie.

Etický kódex spoločnosti EUROGREEN – SLOVENSKO s.r.o.  (ďalej len EUROGREEN – SLOVENSKO) tvorí súbor vzájomne prepojených a záväzných princípov etiky , noriem správania , vzťahov a pravidiel platných a záväzných pre zamestnancov dodávateľov a odberateľov a iných obchodných partnerov. Etický kódex nastavuje hranice vzájomnej vnútro firemnej a mimo firemnej komunikácie, modelov správania a postojov.

Hodnotové piliere etického kódexu spoločnosti EUROGREEN – SLOVENSKO

 • Čestnosť
 • Dôvera
 • Spokojnosť zákazníka
 • Spokojnosť zamestnancov a dobré pracovné prostredie
 • Dlhodobé partnerské vzťahy
 • Zodpovednosť
 • Sociálne cítenie a istoty
 • Kvalita práce a produktov

Dobré meno spoločnosti EUROGREEN – SLOVENSKO

DOBRÉ MENO získala spoločnosť  EUROGREEN – SLOVENSKO svojou prácou, činnosťou a komunikáciou s celým externým podnikateľským prostredím.

DOBRÉ MENO spoločnosti tvorí nehmotný majetok a potenciál do budúcnosti. Titul DOBRÉ MENO spoločnosti možno stratiť a preto je najdôležitejším cieľom tímu pracovníkov ho chrániť a ďalej zlepšovať. V záujme jeho ochrany pristupujeme k partnerom i zákazníkom priateľsky, s porozumením, ale tiež zodpovedne, s prihliadnutím na všetky legislatívne podmienky transparentného podnikania.

Vzťah zo zákazníkmi

Spoločnosť  EUROGREEN – SLOVENSKO oslovuje svojím portfóliom služieb a produktov široké spektrum zákazníkov.

V oblasti predaja záhradkárskych potrieb a záhradnej techniky sú to najmä zákazníci ktorí vyhľadávajú konkrétny produkt, mnohokrát potrebujú radu a riešenie problému. Pracovníci predajne pristupujú ku každému  zákazníkovi individuálne s porozumením a odporučením toho najvhodnejšieho. Zákazník je informovaný o parametroch a funkčnosti produktu ktorý kupuje. Ceny produktov sú stanovené v zmysle obchodnej politiky výrobcov, dodávateľov a spoločnosti EUROGREEN – SLOVENSKO ceny sú prijateľné, na trhu bežné a odrážajú kvalitu predávaných produktov.

V oblasti poskytovania služieb a realizácií oslovuje spoločnosť  EUROGREEN – SLOVENSKO cielenú skupinu zákazníkov prevažne futbalové kluby, mestá a obce. Ku každému zákazníkov pristupujú pracovníci individuálne. Snažia sa získať čo najviac informácií o problémoch zákazníka a následne tvoríme riešenia na mieru. Hľadáme  pre zákazníkov cesty medzi „možným a nemožným“ pri dodržaní  kvality, času a ekonomických možností.

Vzťahy s obchodnými partnermi

Dlhoročnou pôsobnosťou na trhu sa spoločnosť  EUROGREEN – SLOVENSKO vyprofilovala svojím obchodným prístupom a správaním sa na trhu voči svojim obchodných partnerom – dodávateľom. Vzťahy s dodávateľmi sú postavené na vzájomnej úcte a porozumení. EUROGREEN – SLOVENSKO považuje vzťahy s dodávateľmi za dôverné. Svojím partnerom poskytuje všetky dôležité a vplyvné informácie o ekonomickej situácií pravdivo a včas. Zamestnanci EUROGREEN – SLOVENSKO nesmú prijať od obchodných partnerov finančnú odmenu ani províziu.

Pri realizácií stavieb sa spoločnosť  EUROGREEN – SLOVENSKO zaväzuje vytvárať pre svojich obchodných partnerov, subdodávateľov bezpečné prostredie. Obchodný partneri však zodpovedajú za svojich pracovníkov ich konanie a správanie.

Vzťah k orgánom štátnej a verejnej správy, celospoločenský význam

EUROGREEN – SLOVENSKO

 • riadne platí dane a všetky povinné odvody sociálneho zabezpečenia, vedome sa nedopustila daňového úniku ani inej netransparentnej finančnej činnosti,
 • zaväzuje sa dodržiavať všetky podmienky vyplývajúce so zakladateľskej listiny, rešpektuje zákon a riadi sa platnou legislatívou,
 • neprispieva na činnosť žiadnej politickej strany, sekty, náboženského spolku. Podporujem regionálny rozvoj športu, kultúry a vzdelávania.

Vzťah ku konkurencií

EUROGREEN – SLOVENSKO ctí a rešpektuje zdravé konkurenčné prostredie a dodržiava zákony ktoré určujú hranice konkurenčných vzťahov. Nevyužíva nepoctivé spôsoby na získanie informácií a tým aj výhody v súťaži proti konkurencii.

Vzťahy na pracovisku

 • EUROGREEN – SLOVENSKO dodržiava Zákonník práce a všetky ostatné legislatívne predpisy, normy a nariadenia v personálnej oblasti.
 • Vzťahy k zamestnancom a vzťahy medzi zamestnancami sú postavené na vzájomnej úcte, dôstojnom rešpektovaní a tolerancií. Komunikácia na pracovisku musí byť vedená tak aby predchádzala vyhroteným situáciám, konfliktom. Pri vzniku situácie konfliktu je nutné vynaložiť maximálne úsilie na zmierenie oboch strán. Ak nedôjde k zmieru konfliktných strán bez zásahu tretej osoby situáciu rieši ich nadriadený príp. etická komisia.
 • Zamestnanci spoločnosti neposkytujú dôverné informácie verejnosti ani iným nezainteresovaným osobám. Tieto informácie nemôžu byť použité – zneužité na osobné ciele zamestnanca. Zásadu mlčanlivosti sú zamestnanci povinní dodržiavať aj po ukončení pracovného pomeru.
 • Zamestnanci spoločnosti nie sú diskriminovaní z hľadiska vierovyznania, národnosti, farby pleti. Spoločnosť netoleruje fyzickú, psychickú, sexuálnu ani žiadnu inú formu zneužívania a šikanovania.
 • Pri kritike riešime zásadné problémy, nie jednotlivcov. V spoločnosti počúvame každý hlas a názor, témy rozoberáme s profesionalitou a spoločne navrhujeme riešenia, ktoré implementujeme do života firmy.
 • Spoločnosť podporuje zamestnancov v kariérnom raste, podporuje ich odborný rast, zlepšuje ich zručnosti a schopnosti.
 • Zamestnanci sú odmeňovaní za odvedenú prácu mzdou. Systém odmeňovania je tvorený smernicou podľa zaradenia a zodpovednosti. Odmena odzrkadľuje odvedenú prácu a pracovné nasadenie. Systém odmeňovania sa mení a spoločnosť sleduje aby bol spravodlivý a reálny.
 • Na všetkých externých aj interných pracoviskách firma dodržiava predpisy ochrany zdravia a bezpečnosti práce.
 • Spoločnosť poskytuje priestor na vyjadrenie názorov a myšlienok svojich zamestnancov. Tým sa kreatívnym a inovatívnym spôsobom podporuje rozvoj firmy, zlepšuje pracovný proces, pracovné prostredie a atmosféra na pracovisku.
 • Každý zamestnanec nesie zodpovednosť za svoje vedomé i nevedomé konanie pri plnení svojich pracovných povinností. Pracovník nesmie brániť ďalším spolupracovníkom v iniciatíve, prípadne inak obmedzovať a sťažovať ich prácu.

Vzťah k životnému prostrediu

Spoločnosť EUROGREEN – SLOVENSKO sa v rámci svojich aktivít a pôsobnosti na trhu dlhodobo riadi stratégiou udržania kvality a zlepšovania životného prostredia. Pri realizácií stavieb navrhuje riešenia s minimálnym environmentálnym dopadom. Separáciou a recykláciou odpadov zmierňuje negatívny vplyv na životné prostredie.

Porušenie etického kódexu

Zistenie porušenia modelov správania, konania vyplývajúcich z etického kódexu riešia pracovníci spoločnosti okamžitým vzájomným pohovorom. Pri závažnejšom zistení porušenia etických pravidiel spoločnosti sú pracovníci povinný oznámiť túto skutočnosť nadriadenému. Nadriadený je povinný každé oznámenie preskúmať, zistiť dôvody nesprávneho konania a navrhnúť opatrenia na vyriešenie situácie.